Development Team


UOF Translator5.1

Team Members

Name E-Mail
Xuelian Lin linxl@act.buaa.edu.cn
Ning Li ningli@public2.bta.net.cn
Yongmin Mu yongminmu@gmail.com
Yaohu Lin linyaohu@163.com
Fei Liu liufei@act.buaa.edu.cn
Di Wu wudi@act.buaa.edu.cn
YongBin Guo yongbin059@163.com
Yangyang Liu liuyangyangg@sina.com
Haojie Yang yang_haojie@126.com
Lin Zhao zhaolin_0124@126.com
Aiping Xu xapyanbj@163.com
MingGang Xu xuminggang_xmg@163.com
Jinqin Zheng Pojianchengdie_1@163.com
Mingming Yan yanmingming1111@163.com
Danfeng Liu ldf_power@163.com

Microsoft Members

Name E-Mail
Lianshan Sun v-liasun@microsoft.com
Jinghui Zhang jinghuiz@microsoft.com

UOF Translator5.0

Team Members

Name E-Mail
Xuelian Lin linxl@act.buaa.edu.cn
Ning Li ningli@public2.bta.net.cn
Yongmin Mu yongminmu@gmail.com
Yaohu Lin linyaohu@163.com
Fei Liu liufei@act.buaa.edu.cn
Di Wu wudi@act.buaa.edu.cn
Jiang Tang tangjinjiang2006@163.com
Houying Qi 1039103273@qq.com
Xin Peng carolinetflsky@sina.com
Feng Ling tomoko000@126.com
Qianqian Bai ly_xiaoqian@163.com
Zhijia Yang yangzhijia_1@163.com
Zhichao Jiang chao_jichao@hotmail.com
Haojie Fan okkervilriver37@gmail.com

Microsoft Members

Name E-Mail
Lianshan Sun v-liasun@microsoft.com
Jinghui Zhang jinghuiz@microsoft.com

UOF Translator4.1

Team Members

Name E-Mail
Xuelian Lin linxl@act.buaa.edu.cn
Ning Li ningli@public2.bta.net.cn
Yongmin Mu yongminmu@gmail.com
Yaohu Lin linyaohu@163.com
Fei Liu liufei@act.buaa.edu.cn
Di Wu wudi@act.buaa.edu.cn
Chengzhang Wang wangcz@act.buaa.edu.cn
Ya'nan Zhang yimuhenanmu@126.com
Ang Liu liuang1990@163.com
Mengting Liu liumengting@yeah.net
Huili Li leeyanlichina@126.com
Zhenwei Xu xuzhenwei521@163.com
Yan Liu liuyin861107@qq.com
Qiuling Li qiuling.li@yahoo.com.cn
Yuwei Gao gaoyw0402@qq.com

Microsoft Members

Name E-Mail
Lianshan Sun v-liasun@microsoft.com
Jinghui Zhang jinghuiz@microsoft.com

A picture of our team members(UOF Translator4.1)

UOF Translator4.0

Team Members

Name E-Mail
Xuelian Lin linxl@act.buaa.edu.cn
Ning Li ningli@public2.bta.net.cn
Yongmin Mu yongminmu@gmail.com
Yaohu Lin linyaohu@163.com
Chenhui yu yuch@act.buaa.edu.cn
Xiaolong Cui cuixl@act.buaa.edu.cn
lijuan lijuan1000@126.com
liyang yangli.hanbing@163.com
Gaoxiaoguang yuwnloyblog@163.com
Dingyuan dycius@163.com
Zhuxuli zhuali_linkin@126.com
Liliangjie liliangjie_86@163.com
Fei Liu liufei@act.buaa.edu.cn

Microsoft Members

Name E-Mail
Lianshan Sun v-liasun@microsoft.com
Chunfeng.zhao v-czhao@microsoft.com
Huizhong Liu v-huizli@ microsoft.com
Jinghui Zhang jinghuiz@microsoft.com

A picture of our team members(UOF Translator3.0)

Team Members

Name E-Mail
Xuelian Lin linxl@act.buaa.edu.cn
Ning Li ningli@public2.bta.net.cn
Yongmin Mu yongminmu@gmail.com
Yaohu Lin linyaohu@163.com
Wentian Luo tian1987921@163.com
Youxu Ma mayouxu@act.buaa.edu.cn
Dongming Li dongmingbiti@126.com
Xiao Yang yangxiao@act.buaa.edu.cn
Jingui Li lijg@act.buaa.edu.cn
Baojing Zhao zhaobj@act.buaa.edu.cn
Zhihua Zhang zzh0795@sina.com
Yan Zhao zhaoyan624@gmail.com
Yiqing Qin qyq_email@sina.com
Rui Wang nishang10@163.com
Sheng Qi woxinfeixiang04@163.com
Weinan Dong weinadong602@gmail.com
Fei Liu liufei@act.buaa.edu.cn

Microsoft Members

Name E-Mail
Lianshan Sun v-liasun@microsoft.com
Jin Tan v-jita@microsoft.com
Huizhong Liu v-huizli@ microsoft.com
Hua Chen stchen@microsoft.com/th>
Steele Mao yongmao@microsoft.com

A picture of our team members(UOF Translator2.0)

Team Members

Name E-Mail
Xuelian Lin linxl@act.buaa.edu.cn
Ning Li ningli@public2.bta.net.cn
Chunyan Fang gzlz@mail.biti.edu.cn
Yueqiong Gu guyq@act.buaa.edu.cn
Wenjia Huai huaiwj1217@163.com
Shuran Hua huashuran@163.com
Jiafei Wen laputa.wen@yahoo.com.cn
Zhengqiang Jiang jzq1314@126.com
Jing Li lijing23@act.buaa.edu.cn
Wei Lin inwei@act.buaa.edu.cn
Yaohu Lin linyaohu@163.com
Peng Li lipeng1338@163.com
Yanyan Li lyyhhht@163.com
Qianchao Ban banqc@act.buaa.edu.cn
Junyan Jiang jiangjy@act.buaa.edu.cn
Qi Liang wsiqq23@126.com
Zhui Deng dengd03@mails.tsinghua.edu.cn
Zhen Wang wangzhen@cic.tsinghua.edu.cn
Yanxia Xia xiyanxia@163.com
Meixiu Li corallizi@163.com
Kai Fan cashdiy@163.com
Dongming Li dongmingbiti@126.com

Microsoft Members

Name E-Mail
Vijay Rajagopalan vijayrvr@users.sourceforge.net
Lanling Wen llwen@microsoft.com
Chunyang jia Chunyang.jia@microsoft.com
Xiang Wen xiangwen@microsoft.com

Project page on SourceForge

SourceForge.net Logo